Nhân viên Tekla Kết cấu thép

  1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
  • 1.1 Chức năng phối hợp với Ban Quản lý Dự Án, Marketing:

– Lập vẽ trình duyệt khách hàng, packing list để nghiệm thu Phát hành bản vẽ hoàn công DA không lắp dựng

– Tham gia Lập tài liệu giới thiệu kinh nghiệm, năng lực DDC

– Tham gia lập mô hình, biện pháp gia công, thi công

– Vẽ Shop Tekla 3D

– Các nhiệm vụ khác được phân công

 

  • 1.2 Chức năng phối hợp với Khối Sản xuất

– Vẽ Tekla 3D, 2D.

– Phát hiện, xử lý, đề xuất kỹ thuật các thiết kế không phù hợp gia công, thi công

– Phối hợp với BQLDA và Ban KTĐT làm rõ đầu bài khách hàng

– Dựng mô hình 3D

– Xuất bản vẽ lắp dựng, bản vẽ chế tạo.